2019-es képzések

2019 szeptembertől induló OKJ képzéseink

Bemutatkozásként szeretnénk elmondani, hogy mivel a Smiling Freely önálló vizsgaközpont, ezért a vizsgázás is a már jól megszokott környezetben történik. Rugalmasságunkból és az elmúlt évek tapasztalatából adódóan tudjuk, hogy számos jelentkező a munkájából kifolyólag csak szombatonként, illetve a hétvégeken ér rá tanfolyamok elvégzésére, ezért mi egyénre szabott képzés, továbbá az egyéni – vizsgákra való – felkészülés is megoldható.

Fogászati asszisztens

A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:
Fogászati asszisztens  OKJ 54 720 02             E-001249/2015/A004

FEOR száma: 3325
FEOR megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakképesítéssel betölthető munkakör: Fogászati asszisztens

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:
érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens:

 • megteremti a biztonságos betegellátáshoz szükséges környezetet
 • gondoskodik a rendelői higiénéről
 • eszközös és beteg előkészítést végez a kezelések kivitelezéséhez
 • diagnosztikus és terápiás eljárások kivitelezésében segédkezik konzerváló fogászati, fogpótlási, parodontológiai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozásoknál
 • adminisztratív tevékenységet végez
 • szervező, koordináló feladatokat lát el a praxis, a páciensek, a fogtechnikai laboratórium(ok) között
 • feladatait a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket, gyógyszereket
 • a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni
 • ismereteinek gyakorlatban való alkalmazására, a kezelési folyamatok átlátására, összefüggések felismerésére, megfelelő következtetések levonására
 • prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, proteikai, dentoalveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási, vizsgálatoknál, kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni
 • képalkotó módszereket szakszerűen alkalmazni; fogászati röntgenfelvételeket készíteni és archiválni
 • orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat
 • pszichés támogatást nyújtani a páciensnek
 • betegmegfigyelést végezni
 • sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak
 • a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni
 • fogászati prevenciós tevékenységben, szűrővizsgálatokban segédkezni
 • egészségnevelő,- fejlesztő tevékenységet folytatni
 • felvilágosítást adni a fogak és a szájüreg higiénéjének fenntartása érdekében, a tisztítás (speciális) módjairól, eszközeiről
 • a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani, fertőtlenítési, sterilezési eljárásokat szakszerűen alkalmazni
 • felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni
 • dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatokat ellátni
 • környezet-, tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályokat betartani

A képzés moduljai:

11110-16 Egészségügyi alapismeretek
11221-16 Alapápolás
11222-16 Klinikumi ismeretek

11142-16 Fogászati ismeretek

11143-16 Gyermekfogászat, fogszabályozás

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A megengedett hiányzás: az óraszám 20 %-a

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:igazolás modulzáró vizsgáról

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: SF Egészségügyi Szolgáltató Bt

Képzés ideje: 2019.09.13 – 2020.07.12.
Jelentkezési határidő:  2019.08.30-ig
Beiratkozás: 2019.09.07. 09.00 – 14.00 óra között
Képzési díj: 250.000 Ft
A sikeres OKJ tanfolyam elvégzése utáni vizsgadíj: 50.000 Ft.
Fizetési mód: 1 összegben, vagy havi részletekben , megegyezés szerint.
Klinikai fogászati higiénikus

A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:
Klinikai fogászati higiénikus  OKJ 55 725 11            E-001249/2015/A003

FEOR száma: 3325
FEOR megnevezése: Fogászati asszisztens
A szakképesítéssel betölthető munkakör: Klinikai fogászati higiénikus

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:

érettségi végzettség
Szakmai végzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés
Szakmai gyakorlat: 1 év fogászati asszisztens munkakörben eltöltött idő, szakmai gyakorlat
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett tagja a fogászati munkacsoportnak, csapatnak.

A fogászati csapatban végzett munkáján kívül önálló tevékenységet csak a fogászati egészségnevelés terén folytathat. Önálló feladatkörrel csak a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása terén rendelkezik.

Rendelkezik a szükséges anatómiai-élettani ismeretekkel.

A gyermek, ifjúsági és /vagy felnőtt fogászati alapellátás keretében prevenciós tevékenységet végez orvosi indikáció és felügyelet mellett.

Az államilag finanszírozott vagy magánszférába tartozó szakellátó ágazatban képzettségének megfelelően segédkezik a páciensek fogászati ellátásában, előkészíti a betegeket komplikáltabb beavatkozásokra, feladatai kiterjednek a kezelt és/vagy szájüregi műtéteken átesett betegek gondozására, és pszichés támogatására.

Aktívan részt vesz a preventív és egyéb gondozási, oktatási intézményrendszerek munkájában: óvoda, iskola- és ifjúsági fogászat, terhes-, csecsemő és kisgyermekgondozás, fogyatékkal élők fogazati prevenciós ellátása, idősek fogazati gondozása valamint ágyhoz, lakáshoz kötöttek fogazati gondozása.

Ismeri a hazai fogászati, és általános egészségügyi rendszer felépítését, működési elveit, követelményrendszerét, a magyarországi egészségügyi normákat, egészségügyi ellátási szinteket.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • az egészséges emberi szervezet, különös tekintettel a szájüreg és a fogazat alapvető biológiai jellemzőit összefüggésében látni
 • a szájüregi egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységeket a páciensekkel megismertetni
 • alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit
 • a fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni
 • a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni
 • orvosi indikáció alapján és orvos felügyelete mellett elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken
 • elvégezni a szájüreg stomato-onkologia vizsgálatát
 • munkája során alkalmazni a baleset-megelőzési előírásokat, szabályokat
 • időben felismerni az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt, a fertőzések átvitelének módját

A képzés moduljai:

11192-16 Fogászati higiénikus tevékenysége
11193-19 Fogászati prevenció, szájhigiénié

A megengedett hiányzás: az óraszám 20 %-a

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:
igazolás modulzáró vizsgáról

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése, valamint osztályzattal értékelt záró dolgozat megléte.

A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: SF Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Képzés ideje: 2019.09.13 – 2019.12.13.
Jelentkezési határidő:  2019.08.30-ig
Beiratkozás: 2019.09.07. 09.00-14.00 óra
Képzési díj: 140.000 Ft
A sikeres OKJ tanfolyam elvégzése utáni vizsgadíj: 50.000 Ft.
Fizetési mód: 1 összegben, vagy havi részletekben , megegyezés szerint.
Fogtechnikus gyakornok

A képzési program megnevezése, nyilvántartásba vételi száma:
Fogtechnikusi gyakornok  OKJ 54 724 01                 E-001249/2015/A001

FEOR száma: 3333
FEOR megnevezése: Fogtechnikus
A szakképesítéssel betölthető munkakör: Fogtechnikus gyakornok

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:
érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmasság: szükséges

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikus mellett fogtechnikai laboratóriumban javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a te3chnológiai előírásokat. A munkavégzés során a fogtechnikus utasításait betartja, együttműködik a kollégáival. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni
 • fémlemezes fogpótlást készíteni
 • rögzített fogpótlások vázrészét készíteni
 • a fogpótlások javítását elkészíteni

A képzés moduljai:

11651-16 Rögzített fogpótlás készítése
11652-16 Kivehető fogpótlás készítése
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A megengedett hiányzás: az óraszám 20 %-a

A megszerezhető képesítés, a képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése:igazolás modulzáró vizsgáról

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele

A komplex szakmai vizsgaszervező intézmény megnevezése: SF Egészségügyi Szolgáltató Bt.

Képzés ideje: 2019.09.16 – 2020.07.09.
Jelentkezési határidő:  2019.08.30-ig
Beiratkozás: 2019.09.07. 09.00 – 14.00 óra
Képzési díj:
– Elméleti képzés: 445.000 Ft
– Gyakorlati képzés:550.000 Ft

A sikeres OKJ tanfolyam elvégzése utáni vizsgadíj: 50.000 Ft.
Fizetési mód: 1 összegben, vagy havi részletekben , megegyezés szerint.
A képzés óraszám: 1080 óra
Elméleti képzés: 324 óra
Gyakorlati képzés: 756 óra
10 hónap heti 40 óra, hétfőtől szombatig

Fogtechnikus képzés 1.

A képzési program megnevezése és nyilvántartásba vételi száma:
Fogtechnikus OKJ 55 724 01, E-001249/2015/A002
FEOR száma: 3333
FEOR megnevezése: Fogtechnikus
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör:

 • Fogműves
 • Fogtechnikus

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:
– 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
– Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Képzés ideje: 2019.09.16 – 2020.04.19.
Jelentkezési határidő:  2019.08.30-ig
Beiratkozás: 2019.09.07. 09.00 – 14.00 óra
Képzési díj: ̶1̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶F̶t̶ helyett: 800.000 Ft
Képzési óraszám: 7 hónap heti 40 óra (hétfőtől szombatig)
A sikeres OKJ tanfolyam elvégzése utáni vizsgadíj: 85.000 Ft.
Fizetési mód: 1 összegben, vagy havi részletekben , megegyezés szerint.
Beiratkozás: 2019.09.07. 09.00 – 14.00 óra

Fogtechnikus képzés 2.

A képzési program megnevezése és nyilvántartásba vételi száma:
Fogtechnikus OKJ 55 724 01, E-001249/2015/A002
FEOR száma: 3333
FEOR megnevezése: Fogtechnikus
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör:

 • Fogműves
 • Fogtechnikus

A képzésen való részvételhez előírt feltételek:
– 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok
– Egészségügyi alkalmasság: szükséges

Képzés ideje: 2019.11.16 – 2020.06.19.
Jelentkezési határidő:  2019.08.30-ig
Beiratkozás:  2019.11.09.  09:00-14:00 óra között
Képzési díj: ̶1̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶F̶t̶ helyett: 800.000 Ft
Képzési óraszám: 7 hónap heti 40 óra (hétfőtől szombatig)
A sikeres OKJ tanfolyam elvégzése utáni vizsgadíj: 85.000 Ft.
Fizetési mód: 1 összegben, vagy havi részletekben , megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő:2019.11.09 .
Első tanítási nap:  2019.11.11.

Jelentkezés:

Tel.: +36 309 347 897
Tel.:+36 706 098 335
Tel.: +36 308 283 033
E-mail: solti.ferenc39@gmail.com
Személyesen: Budapest, Gyár u. 15, 1222

Hívjon - írjon kényelmesen

Mobilon is csak egy gombnyomás
+36 309 347 897
+36 706 098 335
+36 308 283 033
solti.ferenc39@gmail.com

Vagy tegye fel a kérdéseit itt: